Cách dùng câu điều ước WISH trong tiếng anh

Học tiếng Anh

Câu điều ước Wish là gì ?

Câu điều ước Wish là câu diễn tả mong muốn, ước muốn của ai đó về một việc trong tương lai, ở hiện tại hay về một điều trong quá khứ.

Ví dụ: I wish I would be a teacher in the future. (Tôi ước tôi sẽ là một giáo viên trong tương lai.)

Đây cũng là một trong những cấu trúc được sử dụng phổ cập trong tiếng Anh tiếp xúc hàng ngày. Câu mong ước với wish có 3 loại. Câu mong ước ở hiện tại, tương lai và quá khứ.

3 cấu trúc với wish trong tiếng anh thường gặp nhất

3 cấu trúc với wish trong tiếng anh thường gặp nhất

3 loại câu điều ước wish trong tiếng anh

Cấu trúc câu điều ước Wish ở tương lai

Ý nghĩa: Câu ước wish ở tương lai dùng để diễn tả những mong ước về một sự việc trong tương lai. Chúng ta sử dụng câu ước ở tương lai với mong muốn ai đó, sự việc gì đó sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai.

Cấu trúc

 • Khẳng định : S + wish ( es ) + S + would + V1
 • Phủ định : S + wish ( es ) + S + wouldn’t + V1
 • IF ONLY + S + would / could + V ( bare-infinitive )

Ví dụ:

 • I wish you wouldn’t leave your clothes all over the floor .
 • I wish I would be an astronaut in the future .
 • If only I would take the trip with you next week .
 • If only I would be able to attend your wedding next week .
 • I wish they would stop arguing .

Chú ý:

 • Đối với chủ ngữ ở vế “ wish ” là chủ ngữ số nhiều, tất cả chúng ta sử dụng wish. ( Ví dụ : They wish, Many people wish, … ). Đối với chủ ngữ ở vế “ wish ” là chủ ngữ số ít, tất cả chúng ta sử dụng wishes. ( Ví du : He wishes, the boy wishes, … )
 • Động từ ở mệnh đề sau ta chia ở dạng nguyên thể vì đứng trước nó là Modal verbs would / could .

Công thức câu điều ước Wish ở hiện tại

Ý nghĩa: Câu ước ở hiện tại dùng để diễn tả những mong ước về một sự việc không có thật ở hiện tại, hay giả định một điều ngược lại so với thực tế.Chúng ta dùng câu ước ở hiện tại để ước về điều không có thật ở hiện tại, thường là thể hiện sự nuối tiếc về tình huống hiện tại (regret about present situations).

Cấu trúc:

 • Khẳng định : S + wish ( es ) + S + V2 / – ed + O ( to be : were / weren’t )
 • Phủ định : S + wish ( es ) + S + didn’t + V1 = IF ONLY + S + V ( simple past )

– Động từ ở mệnh đề sau wish luôn được chia ở thì quá khứ đơn.

– Động từ BE được sử dụng ở dạng giải định cách, tức là ta chia BE = WERE với tất cả các chủ ngữ.

Ví dụ:

 • If wish I were rich. ( But I am poor now ) .
 • I can’t swim. I wish I could swim .
 • If only she were here. ( The fact is that she isn’t here ) .
 • We wish that we didn’t have to go to class today. ( The fact is that we have to go to class today ) .

Cách dùng câu ước Wish trong quá khứ

Ý nghĩa: Câu ước ở quá khứ dùng để diễn tả những mong ước về một sự việc không có thật ở quá khứ, hay giả định một điều ngược lại so với thực tại đã xảy ra ở quá khứ. Chúng ta sử dụng câu ước ở qúa khứ để ước điều trái với những gì xảy ra trong quá khứ, thường là để diễn tả sự nuối tiếc với tình huống ở quá khứ.

Cấu trúc:

 • Khẳng định : S + wish ( es ) + S + had + V3 / – ed
 • Phủ định : S + wish ( es ) + S + hadn’t + V3 / – ed = IF ONLY + S + V ( P2 )

S + WISH + S + COULD HAVE + P2 = IF ONLY + S + COULD HAVE + P2

Động từ ở mệnh đề sau wish chia ở thì quá khứ hoàn thành.

Ví dụ:

 • If only I had gone by taxi. ( I didn’t go by taxi ) .
 • I wish I hadn’t failed my exam last year. ( I failed my exam ) .
 • She wishes she had had enough money to buy the house. ( She didn’t have enough money to buy it ) .
 • If only I had met her yesterday. ( I didn’t meet her ) .
 • She wishes she could have been there. ( She couldn’t be there. )

Một số trường hợp đặc biệt khi sử dụng câu điều ước wish

– Đôi khi người ta còn dùng “ wish to ” theo cách nói hơi mang tính hình thức để thay cho “ want to ”. Ví dụ :

 • I wish to make a complaint .
 • I wish to see the manager .

– Sử dụng “ Wish ” với một cụm danh từ đứng sau để đưa ra một lời chúc mừng, mong ước. Ví dụ :

 • We wish you a merry Christmas .
 • I wish you all the best in your new job .

– Các bạn chú ý quan tâm nhé, nếu những bạn muốn đưa ra một lời mong ước cho người khác bằng cách sử dụng động từ, những bạn phải dùng “ hope ” chứ không được sử dụng “ wish ” nhé. Ví dụ :

 • We wish you the best of luck = We hope you have the best of luck .
 • I wish you a safe and pleasant journey = I hope you have a safe and pleasant journey .

– Phân biệt với wish mang nghĩa “ muốn ” : wish to do smt ( Muốn làm gì )