CÁC BƯỚC XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC – Trường Đại học Quốc Tế – Phòng Thanh tra Pháp chế

Căn cứ pháp luật tại NGHỊ ĐỊNH 112 / 2020 / NĐ-CP thì các bước triển khai giải quyết và xử lý kỷ luật so với cán bộ, công chức, viên chức thực thi như sau :

Các bước xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

1. Các bước xử lý kỷ luật cán bộ

Việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ được thực hiện theo các bước sau đây:

– Bước 1: Căn cứ vào quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham mưu về công tác cán bộ của cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đề xuất hình thức kỷ luật, thời điểm xử lý kỷ luật và thời gian thi hành kỷ luật. Trường hợp hết thời hiệu xử lý kỷ luật thì báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định tổ chức họp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền.

Trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng nhà nước thì cơ quan có thẩm quyền quản trị, sử dụng yêu cầu hình thức kỷ luật, thời gian giải quyết và xử lý kỷ luật và thời hạn thi hành kỷ luật .
Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết và xử lý của Thủ tướng nhà nước thì yêu cầu được gửi đồng thời tới Bộ Nội vụ để thẩm định và đánh giá, báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động .
Trường hợp chưa có quyết định hành động giải quyết và xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền thì trình tự, thủ tục giải quyết và xử lý kỷ luật so với cán bộ thực thi Tổ chức họp kiểm điểm và Thành lập Hội đồng kỷ luật. Cấp có thẩm quyền giải quyết và xử lý kỷ luật quyết định hành động thành phần họp kiểm điểm và thành phần Hội đồng kỷ luật .

– Bước 2: Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

2. Các bước xử lý kỷ luật công chức, viên chức:

Việc giải quyết và xử lý kỷ luật so với công chức được thực thi theo các bước sau đây :

– Bước 1: Tổ chức họp kiểm điểm;

– Bước 2: Thành lập Hội đồng kỷ luật;

– Bước 3: Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

Lưu ý :
– Trường hợp giải quyết và xử lý kỷ luật theo quyết định hành động của cấp có thẩm quyền so với công chức, viên chức đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ Kết luận của cơ quan có thẩm quyền tìm hiểu, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp lý thì không thực thi Bước 1 .
– Trường hợp công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp lý bị Tòa án phán quyết phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án phán quyết về hành vi tham nhũng thì không triển khai Bước 1 và Bước 2 .

3. Các bước xử lý kỷ luật đối với người đã nghỉ việc, nghỉ hưu

Việc giải quyết và xử lý kỷ luật so với người đã nghỉ việc, nghỉ hưu được thực thi theo các bước sau đây :

– Bước 1: Căn cứ vào quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham mưu về công tác cán bộ của cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đề xuất hình thức kỷ luật, thời điểm xử lý kỷ luật và thời gian thi hành kỷ luật.

Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết và xử lý kỷ luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng nhà nước thì cơ quan có thẩm quyền quản trị, sử dụng yêu cầu hình thức kỷ luật, thời gian giải quyết và xử lý kỷ luật và thời hạn thi hành kỷ luật .

Trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý của Thủ tướng Chính phủ thì đề xuất được gửi đồng thời tới Bộ Nội vụ để thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trường hợp chưa có quyết định hành động giải quyết và xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền so với người đã nghỉ việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong quy trình công tác làm việc, cấp có thẩm quyền giải quyết và xử lý kỷ luật quyết định hành động việc giải quyết và xử lý kỷ luật và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về quyết định hành động của mình .

– Bước 2: Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

Nguồn: Thư viện Pháp luật