Thì Quá Khứ Hoàn Thành (Past Perfect) – Công thức & Bài Tập

Thì quá khứ hoàn thành (past perfect tense) là một trong những thì cơ bản và quan trọng trong cấu trúc ngữ pháp tiếng anh. Bởi chúng được sử dụng khá nhiều trong nhóm các thì cơ bản. Hãy cùng Ms Hoa tìm hiểu về thì này nhé

Bài viết liên quan:

I. Khái niệm/cách dùng

1. Khái niệm:

Thì quá khứ hoàn thành dùng để diễn đạt một hành vi xảy ra trước một hành vi khác và cả hai hành vi này đều đã xảy ra trong quá khứ. Hành động nào xảy ra trước thì dùng thì quá khứ hoàn thành, hành vi xảy ra sau thì dùng thì quá khứ đơn .

Ví dụ: 

 • He had slept when we came into the house
 • They had finished their project right before the deadline last week.

2. Cách dùng

Dưới đây là 6 cách dùng thì quá khứ đơn thường dùng thông dụng nhất kèm ví dụ từng nội dung .

STT

Cách dùng

Ví dụ

1
Dùng trong trường hợp 2 hành vi cùng xảy ra trong quá khứ, ta dùng thì quá khứ hoàn thành cho hành vi xảy ra trước và quá khứ đơn cho hành vi xảy ra sau .

 • I met her after she had divorced.
 • Lan said she had been chosen as a beauty queen 4 years before.
 • An idea occurred to him that she herself had helped him very much in the everyday life.

2
Thì quá khứ hoàn thành được sử dụng để miêu tả hành vi đã xảy ra và đã hoàn thành trước một thời gian được nói đến trong quá khứ, hoặc trước một hành vi khác cũng đã kết thúc trong quá khứ .

 • We had had lunch when she arrived. (Khi cô ấy đến chúng tôi đã ăn trưa xong.)

3
Thì quá khứ hoàn thành thường được dùng phối hợp với thì quá khứ đơn .

 • No sooner had he returned from a long journey than he was ordered to pack his bags.
 • When I arrived John had gone away.
 • Yesterday, I went out after I had finished my homework.

4
Hành động xảy ra như là điều kiện kèm theo tiên quyết cho hành vi khác

 • I had prepared for the exams and was ready to do well.
 • Tom had lost twenty pounds and could begin anew

5
Trong câu điều kiện kèm theo loại 3 để diễn đạt điều kiện kèm theo không có thực

 • If I had known that, I would have acted differently.
 • She would have come to the party if she had been invited.

6
Hành động xảy ra trong 1 khoảng chừng thời hạn trong quá khứ, trước 1 mốc thời hạn khác

 • I had lived abroad for twenty years when I received the transfer.
 • Jane had studied in England before she did her master’s at Harvard.

Thì Quá Khứ Hoàn Thành (Past Perfect) - Công thức & Bài Tập 4

II. Công thức thì quá khứ hoàn thành

1. Công thức thì quá khứ hoàn thành và ví dụ

Câu khẳng định

Câu phủ định

Câu nghi vấn

S + had + VpII

Ví dụ :

– He had gone out when I came into the house. (Anh ấy đã đi ra ngoài khi tôi vào nhà.)

– They had finished their work right before the deadline last week .(Họ đã hoàn thành công việc của họ ngay trước hạn chót vào tuần trước.

S + hadn’t + VpII

Ví dụ :
– hadn’t = had not
Ví dụ :

– She hadn’t come home when I got there. (Cô ấy vẫn chưa về nhà khi tôi về.)

– They hadn’t finished their lunch when I saw them. (Họ vẫn chưa ăn xong bữa trưa khi trông thấy họ).

Had + S + VpII ?

Trả lời : Yes, S + had .
No, S + hadn’t .

Ví dụ:

– Had the film endedwhen you arrived at the cinema? (Bộ phim đã kết thúc khi bạn tới rạp chiếu phim phải không?)

Yes, it had. / No, it hadn’t

2. Lưu ý

Các động từ trong thì quá khứ hoàn thành cần được chia về thì quá khứ hoặc theo bảng động từ bất quy tắc

– Động từ theo quy tắc ta thêm “ed” vào sau động từ.

Ví dụ: wach – watched stop – stopped
* Những chú ý khi thêm “ed” vào sau động từ:
– Thông thường ta thêm “ed” vào sau động từ.
– Ví du: watch – watched turn – turned want – wanted
* Chú ý khi thêm đuôi “-ed” vào sau động từ.
+ Động từ tận cùng là “e” -> ta chỉ cần cộng thêm “d”.
Ví dụ: type – typed smile – smiled agree – agreed
+ Động từ có MỘT âm tiết, tận cùng là MỘT phụ âm, trước phụ âm là MỘT nguyên âm -> ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “-ed”.
Ví dụ: stop – stopped shop – shopped tap – tapped
NGOẠI LỆ: commit – committed travel – travelled prefer – preferred
+ Động từ tận cùng là “y”:
– Nếu trước “y” là MỘT nguyên âm (a,e,i,o,u) ta cộng thêm “ed”.
Ví dụ: play – played stay – stayed
– Nếu trước “y” là phụ âm (còn lại ) ta đổi “y” thành “i + ed”.
Ví dụ: study – studied cry – cried

– Động từ bất quy tắc.

Một số động từ bất quy tắc ta không thêm đuôi “ed” vào sau động từ (ta có thể học thuộc trong bảng động từ bất quy tắc cột 3. 
Ví dụ: go – gone see – seen buy – bought.

-> > Tự tin chinh phục 990 TOEIC với bài học kinh nghiệm ngữ pháp TOEIC

Thì Quá Khứ Hoàn Thành (Past Perfect) - Công thức & Bài Tập 5 (Mới + HOT) – Inbox nhận tài liệu chinh phục 800 TOEIC 

III. Dấu hiệu nhận biết

1. Nhận biết qua các từ nhận biết:

Thì quá khứ hoàn thành thường được dùng kèm với những giới từ và liên từ như :

 • Until then, by the time, prior to that time, before, after, for, as soon as, by, …
 • Before, after, when by, by the time, by the end of + time in the past …

Ví dụ :

 • When I got up this morning, my father had already left.
 • By the time I met you, I had worked in that company for five years.

2. Qua vị trí cùng các liên từ với các vị trí và cách dùng như sau

 • When: Khi

Ví dụ: When they arrived at the airport, her flight had taken off. (Khi họ tới sân bay, chuyến bay của cô ấy đã cất cánh.)

 • Before: trước khi (Trước “before” sử dụng thì quá khứ hoàn thành và sau “before” sử dụng thì quá khứ đơn.)

Ví dụ: She had done her homework before her mother asked her to do so. (Cô ấy đã làm bài tập về nhà trước khi mẹ cô ấy yêu cầu cô ấy làm như vậy.)

 • After: sau khi (Trước “after” sử dụng thì quá khứ đơn và sau “after” sử dụng thì quá khứ hoàn thành.)

Ví dụ: They went home after they had eaten a big roasted chicken. (Họ về nhà sau khi đã ăn một con gà quay lớn.)

3. Nhận biết qua ngữ cảnh

Bạn hoàn toàn có thể nhận ra được thì Quá khứ hoàn thành qua ngữ cảnh nhờ những câu dưới đây :

 • When we got home last night. We found that somebody had broken into the flat. Tối qua khi chúng tôi về nhà, chúng tôi phát hiện ra có ai đó đã đột nhập vào ngôi nhà.
 • Karen didn’t want to come to the cinema with us because she had already seen the film. Karen đã không muốn đi xem film với chúng tôi vì cô ấy đã xem bộ phim (trước đó) rồi.
 • At first I thought I’d done the right, but soon I realised that I’d made a serious mistake. Thoạt tiên tôi nghĩ là tôi đã làm điều đúng đắn nhưng chẳng bao lâu sau tôi nhận ra là tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
 • The man sitting next to me on the plane was very nervous. He hadn’t flown before./ He had never flown before. Người đàn ông ngồì cạnh tôi trên máy bay đã rất hồi hộp. Trước đó anh ấy chưa đi máy bay./ Trước giờ anh ấy chưa bao giờ bay.

> Tổng hợp 12 thì tiếng anh thông dụng nhất

Nếu bạn muốn nhận tư vấn tham gia các khóa học của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giảng viên giỏi trực tiếp giảng dạy và giáo trình tự biên soạn chuẩn theo format đề thi, phù hợp với từng trình độ của Học viên. Bạn Hãy đăng ký ngay Tại Đây nhé!

IV. Bài tập thực hành

Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.

1. They ( come ) … … … … … .. back home after they ( finish ) … … … … … … … their work .
2. She said that she ( meet ) … … … … … … … …. Mr. Bean before .
3. Before he ( go ) … … … … … … … … … … .. to bed, he ( read ) … … … … … … … … … … a novel .
4. He told me he ( not / wear ) … … … … … … … … … … such kind of clothes before .
5. When I came to the stadium, the match ( start ) … … … … … … … … … … … … … .
6. Before she ( listen ) … … … … … … … .. to music, she ( do ) … … … … … … … …. homework .
7. Last night, Peter ( go ) … … … … … … … .. to the supermarket before he ( go ) … … … … … … … home .

Bài 2: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi sử dụng từ gợi ý cho sẵn.

1. David had gone home before we arrived. – After … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
2. We had lunch then we took a look around the shops. – Before … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
3. The light had gone out before we got out of the office. – When … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
4. After she had explained everything clearly, we started our work. – By the time … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
5. My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home. – Before … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

ĐÁP ÁN

Bài 1:

1.came – had finished
2. had met
3. went – had read
4.hadn ’ t worn
5.had started
6.listened – had done
7.had gone – went

Bài 2:

1. After David had gone home, we arrived. ( Sau khi David về nhà, chúng tôi tới. )
2. Before we took a look around the shops, we had had lunch. ( Trước khi chúng tôi đi xem xung quanh những shop, chúng tôi đã ăn trưa rồi. )
3. When we got out of the office, the light had gone out. ( Lúc chúng tôi rời khỏi văn phòng thì đèn đã bị tắt trước đó rồi. )
4. By the time we started our work, she had explained everything clearly. ( Vào thời gian chúng tôi khởi đầu việc làm, cô ấy đã lý giải mọi thứ rõ ràng rồi. )
5. Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden. ( Trước khi mẹ tôi về nhà, bố tôi đã tưới tổng thể những cây trong vườn rồi. )

> Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous)

Trên là những kỹ năng và kiến thức không thiếu nhất về thì quá khứ hoàn thành ( Past Perfect ) để bạn hoàn toàn có thể hiểu và sử dụng một cách đúng đắn nhất. Hi vọng rằng những kỹ năng và kiến thức này sẽ giúp ích được nhiều cho những bạn .
Đăng ký nhận lộ trình học TOEIC ngay thời điểm ngày hôm nay ! ! !

Thì Quá Khứ Hoàn Thành (Past Perfect) - Công thức & Bài Tập 6