Hướng dẫn đọc các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán

Chỉ số quản trị

Hướng dẫn đọc các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán

4 tháng trước

 • Facebook
 • LinkedIn

Bảng cân đối kế toán là một loại báo cáo giải trình kinh tế tài chính phản ánh tình hình gia tài và nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời gian nhất định. Nắm được cách nghiên cứu và phân tích báo cáo giải trình kinh tế tài chính sẽ nhìn nhận được tình hình kinh tế tài chính của doanh nghiệp cùng 1 số ít yếu tố khác. Nhà quản trị cần nghiên cứu và phân tích những chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán như thế nào ?

Hướng dẫn đọc các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán

các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán

1.    Chỉ tiêu phân tích cơ cấu tài sản

Phân tích cơ cấu tổ chức gia tài là việc so sánh tổng hợp số vốn cuối kỳ với số vốn đầu năm. Ngoài ra, còn phải xem xét từng khoản vốn của doanh nghiệp chiếm tỷ trọng bao nhiêu để thấy được mức độ bảo vệ quy trình sản xuất kinh doanh thương mại của doanh nghiệp. Với những bước :

 • Tính ra tỷ trọng của từng bộ phận tài sản chiếm trong tổng tài sản;
 • So sánh cơ cấu tài sản kỳ phân tích với kỳ gốc;
 • Đánh giá tính hợp lý của cơ cấu tài sản kỳ phân tích;
 • Đánh giá tính hợp lý của xu hướng biến động cơ cấu tài sản.

Các chỉ tiêu thường phải nhìn nhận :

 • Tỷ trọng tiền/Tổng tài sản.

Tỷ trọng tiền càng cao bộc lộ năng lực thanh toán giao dịch cao, nhưng doanh nghiệp lại đang bị tiêu tốn lãng phí vốn và ngược lại .

 • Tỷ trọng hàng tồn kho/Tổng tài sản.

Tỷ trọng hàng tồn dư cao biểu lộ năng lực cung ứng năng lực người mua tốt, tránh rủi ro tiềm ẩn “ cháy kho ” nhưng cũng cho thấy doanh nghiệp đang tiêu tốn lãng phí vốn. trái lại, tỷ trọng hàng tồn dư thấp, cho thấy doanh nghiệp đang sử dụng vốn hiệu suất cao, tuy nhiên hoàn toàn có thể bị mất người mua .

 • Tỷ trọng nợ phải thu/Tổng tài sản.
  Tỷ trọng càng cao thể hiện doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn lớn, hiệu quả sử dụng vốn thấp…
 • Tỷ trọng TSCĐ/Tổng tài sản (Hệ số đầu tư TSCĐ.
  Với các doanh nghiệp có đặc điểm ngành nghề kinh doanh khác nhau thì hệ số này cũng có nhiều đặc điểm khác nhanh. Hệ số đầu tư càng cao cho thấy năng lực sản xuất tốt và xu hướng phát triển lâu dài.

2.    Các chỉ tiêu phân tích cơ cấu nguồn vốn

Đánh giá tính hài hòa và hợp lý của cơ cấu tổ chức nguồn vốn tại thời gian nghiên cứu và phân tích. Từ đó rút ra xu thế dịch chuyển của cơ cấu tổ chức nguồn vốn, năng lực tự chủ kinh tế tài chính của doanh nghiệp và độ rủi ro đáng tiếc của nếu doanh nghiệp vay nợ quá cao. Với những bước :

 • Tính ra tỷ trọng của từng bộ phận nguồn vốn chiếm trong tổng nguồn vốn;
 • So sánh cơ cấu nguồn vốn kỳ phân tích với kỳ gốc;
 • Đánh giá tính hợp lý của cơ cấu nguồn vốn kỳ phân tích;
 • Đánh giá tính hợp lý của xu hướng biến động cơ cấu nguồn vốn.

Các chỉ tiêu thường phải nhìn nhận :

 • Tỷ trọng vốn vay/Tổng nguồn vốn
  Chỉ trọng vốn cho vay càng cao thì rủi ro doanh nghiệp phải chịu càng cao. Chi phí lãi vay cao tuy nhiên doanh nghiệp có lợi về thuế TNDN.
 • Tỷ trọng phải trả người bán/Tổng nguồn vốn
  Tỷ trọng phải trả người bán cao, doanh nghiệp tăng cường vốn sử dụng cho hoạt động kinh doanh.

3.    Một số chỉ tiêu khác trên bảng cân đối kế toán

Khả năng thanh toán:

 • Khả năng thanh toán ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn

Hệ số này càng cao thì khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp càng lớn, rủi ro tài chính của doanh nghiệp càng nhỏ.

>> > Để hiểu hơn về gia tài thời gian ngắn, mời bạn tìm hiểu thêm thêm bài viết về vốn lưu động tại đây .

 • Khả năng thanh toán nhanh = (Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn – hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn.

Hệ số này càng cao chứng tỏ năng lực giao dịch thanh toán của doanh nghiệp càng được bảo vệ .

 • Hệ số thanh toán tiền mặt = Tiền và các khoản tương đương tiền / Nợ ngắn hạn.

Hệ số thanh toán giao dịch tiền mặt càng cao thì rủi ro đáng tiếc giao dịch thanh toán càng thấp. Nếu thông số này quá cao cũng chứng tỏ hiệu suất cao sử dụng vốn của doanh nghiệp chưa tốt .
>> > Hướng dẫn xem giá trị gia tài ròng trên bảng cân đối kế toán

Tỉ lệ các khoản phải thu so với các khoản phải trả

(Các khoản phải thu/các khoản phải trả) x 100%

Hệ số này cho biết tỉ lệ giữa vốn chiếm dụng và vốn bị chiếm dụng của doanh nghiệp. Nếu tỉ lệ này lớn hơn 100% có nghĩa là doanh nghiệp đang đi chiếm dụng nhiều hơn bị chiếm dụng và ngược lại.

Trên đây là những chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán mà những nhà quản trị thường dùng để nghiên cứu và phân tích tình hình kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Nắm vững được cách đọc những chỉ tiêu trên sẽ nhìn nhận được ưu, điểm yếu kém, trong cấu trúc kinh tế tài chính doanh nghiệp. Hỗ trợ cho quy trình lập kế hoạch sử dụng gia tài và nguồn vốn hài hòa và hợp lý trong kỳ kinh doanh thương mại tới .
Hiện tại, ứng dụng kế toán Kaike tương hỗ kế toán danh nghiệp tự động hóa lập những báo cáo giải trình kinh tế tài chính, báo cáo giải trình hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại. Không chỉ tương hỗ kế toán, báo cáo giải trình được trình diễn khoa học, trực quan sẽ giúp giám đốc đọc và nghiên cứu và phân tích được những số liệu thuận tiện .
Đăng ký Kaike ngay tại đây. Kaike đang có chương trình khuyến mại không lấy phí 100 % phí duy trì năm đầu cho 100 doanh nghiệp tiên phong .

Đỗ Sơn