Cách Tính Hiệu Quả Kinh Tế Trong Sản Xuất Nông Nghiệp,, Điểm 8

Cách Tính Hiệu Quả Kinh Tế Trong Sản Xuất Nông Nghiệp,, Điểm 8

Tổng giá trị sản xuất thu được (GO): Là tổng thu nhập của một loại mô hình (gồm các loại sản phẩm) hoặc một đơn vị diện tích; công thức tính là: GO=ΣQi*Pi, trong đó Qi là khối lượng sản phẩm thứ i, Pi là giá sản phẩm thứ i.

Đang xem : Cách tính hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp

1. Tổng giá trị sản xuất thu được (GO): Là tổng thu nhập của một loại mô hình (gồm các loại sản phẩm) hoặc một đơn vị diện tích; công thức tính là: GO=ΣQi*Pi, trong đó Qi là khối lượng sản phẩm thứ i, Pi là giá sản phẩm thứ i.
( Thu nhập thuần: Được tính bằng cách lấy sản lượng (kg) nhân với đơn giá lúa (đồng/kg): GO = Ql*Pl).
2. Chi phí trung gian (IC), còn được gọi là chi phí sản xuất: Là chi phí cho một mô hình hoặc một đơn vị diện tích, trong một khoảng thời gian; bao gồm: Chi phí vật chất, dịch vụ, không bao gồm công lao động, khấu hao.
3. Chi phí lao động (CL): Chi phí số ngày công lao động cho một chu kỳ sản xuất hoặc một thời gian cụ thể.
4. Khấu hao tài sản cố định (KH): Tài sản cá nhân, hộ đầu tư để sản xuất (Như nhà kho, máy bơm, máy khác …).

Xem thêm: Bảng Kế Hoạch Công Việc Mẫu Kế Hoạch Công Việc Bằng Excel, Mẫu Kế Hoạch Công Việc Bằng Excel Chuẩn

2. Hiệu suất đồng vốn (HS): Do sản xuất nông nghiệp có chu kỳ ngắn nên có thể gọi là “Hiệu quả sử dụng đồng vốn”; Công thức tính là: HS=VA/IC.
– Hiệu quả kinh tế tuyệt đối (H0): Là so sánh tuyệt đối giữa giá trị gia tăng (VA), hoặc Lợi nhuận (Pr) của mô hình này so với mô hình khác, phương án sản xuất này so với phương án sản xuất khác …; công thức tính: H0 = VA1-VA2 hoặc Pr1- Pr2.
– Hiệu quả kinh tế tương đối (H1): Là so sánh tương đối giữa giá trị gia tăng (VA), hoặc Lợi nhuận (Pr) của mô hình này so với mô hình khác, phương án sản xuất này so với phương án sản xuất khác …; công thức tính: H1 = VA1/VA2 hoặc Pr1/Pr2.
– Hiệu quả kinh tế tăng thêm (ΔH) = ΔGO/ΔIC hoặc ΔGO/ΔTC; ΔGO = GO2 – GO1; ΔIC = IC2-IC1; ΔTC = TC2-TC1.

Xem thêm : Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Trang 77, Vở Bài Tập Toán 5 Trang 76, 77, 78
Trong đó : GO2 là giá trị sản xuất ở mức góp vốn đầu tư IC2 hoặc TC2, GO1 là giá trị sản xuất ở mức góp vốn đầu tư IC1 hoặc TC1 .

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cách tính

Điều hướng bài viết