1854 câu hỏi trắc nghiệm và Đáp án môn Kiến thức chung ôn thi công chức

“1854 câu hỏi trắc nghiệm và Đáp án môn Kiến thức chung ôn thi công chức” là bộ câu hỏi cập nhật từ bộ “539 câu hỏi trắc nghiệm và Đáp án môn Kiến thức chung ôn thi công chức”. Bộ câu hỏi bao gồm 4 chuyên đề phù hợp với việc ôn thi công chức hoặc nâng ngạch công chức, trong đó:

* Chuyên đề 1: Một số nội dung cơ bản về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước

– Hiến pháp năm 2013
– Luật Tổ chức chính quyền sở tại địa phương năm năm ngoái, sửa đổi 2019

– Luật Tổ chức chính phủ năm 2015, sửa đổi 2019

– Nghị quyết số 1211 / năm nay / UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
– Nghị định số 24/2014 / NĐ-CP ngày 04/4/2014 của nhà nước
– Nghị định số 37/2014 / NĐ-CP ngày 05/5/2014

* Chuyên đề 2: Văn bản, soạn thảo văn bản

– Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm năm ngoái
– Nghị định số 34/2016 / NĐ-CP của nhà nước
– Nghị định 30/2020 / NĐ-CP Về công tác làm việc văn thư

* Chuyên đề 3: Cán bộ, công chức; công vụ và kỷ luật; kỷ cương công vụ

– Luật Cán bộ, công chức năm 2008
– Luật Cán bộ, công chức sửa đổi năm 2019
– Nghị định số 06/2010 / NĐ-CP ngày 25/01/2010 của nhà nước
– Nghị định số 138 / 2020 / NĐ-CP của nhà nước : Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản trị công chức ( Thay thế cho Nghị định số 24/2010 / NĐ-CP của nhà nước )
– Nghị định số 92/2009 / NĐ-CP của nhà nước
– Nghị định 34/2019 / NĐ-CP của nhà nước
– Nghị định số 112 / 2020 / NĐ-CP của nhà nước : Về giải quyết và xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức ( Thay thế cho Nghị định số 34/2011 / NĐ-CP )
– Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
– Quyết định số 129 / 2007 / QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng nhà nước về quy định văn hóa truyền thống công sở tại những cơ quan hành chính nhà nước
– Quyết định số 03/2007 / QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ

– Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

– Nghị định số 90/2020 / NĐ-CP của nhà nước : Về nhìn nhận, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
– Nghị định 161 / 2018 / NĐ-CP của nhà nước

* Chuyên đề 4: Cải cách hành chính

– Nghị quyết số 76 / NQ-CP của nhà nước : Ban hành Chương trình toàn diện và tổng thể cải cách hành chính nhà nước quy trình tiến độ 2021 – 2030
– Quyết định số 609 / QĐ-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng nhà nước
– Quyết định số 36 a / NQ-CP ngày 14/10/2015
– Nghị quyết số 19-2017 / NQ-CP ngày 06/02/2016
– Nghị quyết số 45/2016 / NQ-TTg ngày 19/10/2016
– Quyết định số 1819 / QĐ-TTg ngày 26/10/2015
– Quyết định số 559 / QĐ-TTg ngày 24/4/2017
– Nghị định số 63/2010 / NĐ-CP ngày 08/6/2010
– Nghị định số 48/2013 / NĐ-CP ngày 14/5/2013
– Nghị định số 92/2017 / NĐ-CP
– Nghị định 61/2018 / NĐ-CP Về thực thi chính sách một cửa, một cửa liên thông trong xử lý thủ tục hành chính

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau: Bài thi thử trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức

Một số câu hỏi mô tả tài liệu(Bấm vào hình để xem cỡ lớn):

539 câu hỏi trắc nghiệm và Đáp án môn Kiến thức chung ôn thi công chức