Tính Chất Hoá Học, Công Thức Hóa Học Của Dầu Ăn, Nguyên Liệu Chứa Dầu Và Phương Pháp Bảo Quản

Tính Chất Hoá Học, Công Thức Hóa Học Của Dầu Ăn, Nguyên Liệu Chứa Dầu Và Phương Pháp Bảo Quản
Chất béo có nhiều trong mỡ động vật và dầu thực vật ở dạng axit no và không no. Lipit gồm có chất béo, sáp, steroit và photpholipit, như vậy chất béo chỉ là 1 dạng của Lipit mà trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu.
Chất béo có nhiều trong mỡ động vật hoang dã và dầu thực vật ở dạng axit no và không no. Lipit gồm có chất béo, sáp, steroit và photpholipit, như vậy chất béo chỉ là 1 dạng của Lipit mà trong phần này tất cả chúng ta sẽ tìm hiểu và khám phá .Đang xem: Công thức hóa học của dầu ăn

Đang xem: Công thức hóa học của dầu ăn

Vậy Lipit là gì, có cấu tạo ra sao? chất béo có tính chất hoá học và tính chất vật lý như thế nào, được ứng dụng gì trong thực tế? là nội dung chúng ta sẽ giải đáp dưới đây.
Vậy Lipit là gì, có cấu trúc thế nào ? chất béo có đặc thù hoá học và đặc thù vật lý như thế nào, được ứng dụng gì trong trong thực tiễn ? là nội dung tất cả chúng ta sẽ giải đáp dưới đây .
I. Lipit là gì?
I. Lipit là gì ?– Khái niệm Lipit: Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hoà tan trong nước nhưng ta nhiều trong dung môi hữu cơ không phân cực.
– Khái niệm Lipit : Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hoà tan trong nước nhưng ta nhiều trong dung môi hữu cơ không phân cực .– Về mặt cấu tạo, phần lớn Lipit là các este phức tạp bao gồm chất béo (còn gọi là triglixerit), sáp, steroit và phopholipit,…
– Về mặt cấu trúc, hầu hết Lipit là những este phức tạp gồm có chất béo ( còn gọi là triglixerit ), sáp, steroit và phopholipit, …II. Tính chất vật lý của chất béo
II. Tính chất vật lý của chất béo1. Chất béo là gì?
1. Chất béo là gì ?• Khái niệm công thức hóa học của dầu ăn: Chất béo là trieste của glixerol với axit béo (các axit monocacboxylic có số chẵn C không phân nhánh) gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.
• Khái niệm công thức hóa học của dầu ăn : Chất béo là trieste của glixerol với axit béo ( những axit monocacboxylic có số chẵn C không phân nhánh ) gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol .• Công thức cấu tạo chung dạng:
• Công thức cấu trúc chung dạng :hoặc C3H5(OOCR)3 (khi R1≡R2≡R3)
hoặc C3H5 ( OOCR ) 3 ( khi R1 ≡ R2 ≡ R3 )– Chất béo động vật: Glixerit của axit no panmitic, stearic nên ở thể rắn.
– Chất béo động vật hoang dã : Glixerit của axit no panmitic, stearic nên ở thể rắn .– Chất béo thực vật: Glixerit của axit chưa no oleic nên ở thể lỏng.
– Chất béo thực vật : Glixerit của axit chưa no oleic nên ở thể lỏng .• Một số chất béo thường gặp:
• Một số chất béo thường gặp :+) Axit panmitic: C15H31COOH
+ ) Axit panmitic : C15H31COOH+) Axit stearic: C17H35COOH
+ ) Axit stearic : C17H35COOH+) Axit oleic: C17H33COOH (có 1 nối đôi)
+ ) Axit oleic : C17H33COOH ( có 1 nối đôi )+) Axit linoleic: C17H31COOH (2 nối đôi)
+ ) Axit linoleic : C17H31COOH ( 2 nối đôi )+) Axit linolenoic: C17H29COOH (3 nối đôi)
+ ) Axit linolenoic : C17H29COOH ( 3 nối đôi )2. Tính chất vật lý của chất béo
2. Tính chất vật lý của chất béo– Các triglixerit chứa chủ yếu các gốc axit béo no thường là chất rắn ở nhiệt độ phòng, chẳng hạn như mỡ động vật (mỡ bò, mỡ cừu,…). Các triglixerit chứa chủ yếu các gốc axit béo không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu. Nó thường có nguồn gốc thực vật (dầu lạc, dầu vừng,…) hoặc từ động vật máu lạnh (dầu cá).
– Các triglixerit chứa hầu hết những gốc axit béo no thường là chất rắn ở nhiệt độ phòng, ví dụ điển hình như mỡ động vật hoang dã ( mỡ bò, mỡ cừu, … ). Các triglixerit chứa hầu hết những gốc axit béo không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu. Nó thường có nguồn gốc thực vật ( dầu lạc, dầu vừng, … ) hoặc từ động vật hoang dã máu lạnh ( dầu cá ) .– Chất béo chứa các gốc axit béo no (mỡ động vật) thường ở dạng rắn, còn chất béo chứa các gốc axit không no (dầu thực vật) ở dạng lỏng.
– Chất béo chứa những gốc axit béo no ( mỡ động vật hoang dã ) thường ở dạng rắn, còn chất béo chứa những gốc axit không no ( dầu thực vật ) ở dạng lỏng .– Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước, nhưng tan được trong các dung môi hữu cơ như benzen, rượu, xăng, ete,…
– Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước, nhưng tan được trong những dung môi hữu cơ như benzen, rượu, xăng, ete, …III. Tính chất hoá học của chất béo
III. Tính chất hoá học của chất béo1. Phản ứng thuỷ phân của chất béo trong môi trường axit
1. Phản ứng thuỷ phân của chất béo trong thiên nhiên và môi trường axit+ 3H2O +
+ 3H2 O +– Trong công nghiệp, phản ứng trên được tiến hành trong nồi hấp ở 220℃ và 25 atm.
– Trong công nghiệp, phản ứng trên được triển khai trong nồi hấp ở 220 ℃ và 25 atm .– Ví dụ: phương trình hoá học
– Ví dụ : phương trình hoá học(CH316COO)3C3H5 + 3H2O 3CH316COOH + C3H5(OH)3
( CH316COO ) 3C3 H5 + 3H2 O 3CH316 COOH + C3H5 ( OH ) 3(CH316COO)3C3H5 : tristearin
( CH316COO ) 3C3 H5 : tristearin3CH316COOH : axit stearic
3CH316 COOH : axit stearicC3H5(OH)3: Glixerol
C3H5 ( OH ) 3 : Glixerol2. Phản ứng xà phòng hóa của chất béo
2. Phản ứng xà phòng hóa của chất béo– Khi đun nóng với dung dịch kiềm (NaOH hoặc KOH) thì tạo ra glixerol và hỗn hợp muối của các axit béo. Muối natri hoặc kali của các axit béo chính là xà phòng
– Khi đun nóng với dung dịch kiềm ( NaOH hoặc KOH ) thì tạo ra glixerol và hỗn hợp muối của những axit béo. Muối natri hoặc kali của những axit béo chính là xà phòng+ 3NaOH +
+ 3N aOH +– Ví dụ: phương trình hoá học
– Ví dụ : phương trình hoá học(CH316COO)3C3H5 + 3NaOH 3CH316COONa + C3H5(OH)3
( CH316COO ) 3C3 H5 + 3N aOH 3CH316 COONa + C3H5 ( OH ) 3(CH316COO)3C3H5 : tristearin
( CH316COO ) 3C3 H5 : tristearin3CH316COONa : natri stearat
3CH316 COONa : natri stearatC3H5(OH)3: Glixerol
C3H5 ( OH ) 3 : Glixerol– Phản ứng của chất béo với dung dịch kiềm được gọi là phản ứng xà phòng hóa. Phản ứng xà phòng hóa xảy ra nhanh hơn phản ứng thủy phân trong môi trường axit và không thuận nghịch.
– Phản ứng của chất béo với dung dịch kiềm được gọi là phản ứng xà phòng hóa. Phản ứng xà phòng hóa xảy ra nhanh hơn phản ứng thủy phân trong môi trường tự nhiên axit và không thuận nghịch .– Chỉ số xà phòng hóa: là số mg KOH dùng để xà phòng hóa hoàn toàn 1 gam lipit (tức là để trung hòa axit sinh ra từ sự thủy phân 1 gam lipit).
– Chỉ số xà phòng hóa : là số mg KOH dùng để xà phòng hóa trọn vẹn 1 gam lipit ( tức là để trung hòa axit sinh ra từ sự thủy phân 1 gam lipit ) .– Chỉ số axit: số mg KOH dùng để trung hòa axit tự do có trong 1 mg lipit.
– Chỉ số axit : số mg KOH dùng để trung hòa axit tự do có trong 1 mg lipit .3. Phản ứng cộng hidro (hiđro hóa) của chất béo
3. Phản ứng cộng hidro ( hiđro hóa ) của chất béo– Lipit lỏng có gốc axit là không no, để chuyển thành lipit rắn, ta cho tác dụng với H2 có niken làm xúc tác trong nồi hấp.
– Lipit lỏng có gốc axit là không no, để chuyển thành lipit rắn, ta cho công dụng với H2 có niken làm xúc tác trong nồi hấp .(C17H33COO)3C3H5 (lỏng) + 3H2
( C17H33COO ) 3C3 H5 ( lỏng ) + 3H2(C17H35COO)3C3H5 (rắn)
( C17H35COO ) 3C3 H5 ( rắn )– Để đánh giá mức độ không no của lipit, người ta dùng:
– Để nhìn nhận mức độ không no của lipit, người ta dùng :– Chỉ số iot: là số gam iot có thể cộng vào 100 gam lipit.
– Chỉ số iot : là số gam iot hoàn toàn có thể cộng vào 100 gam lipit .4. Phản ứng oxi hóa của chất béo
4. Phản ứng oxi hóa của chất béo– Nối đôi C = C ở gốc axi không no của chất béo bị oxi hóa chậm bởi oxi không khí tạo thành peoxit, chất này bị phân hủy thành các sản phẩm có mùi khó chịu. Đó là nguyên nhân của hiện tượng dầu mỡ để lâu bị ôi.
– Nối đôi C = C ở gốc axi không no của chất béo bị oxi hóa chậm bởi oxi không khí tạo thành peoxit, chất này bị phân hủy thành những mẫu sản phẩm có mùi không dễ chịu. Đó là nguyên do của hiện tượng kỳ lạ dầu mỡ để lâu bị ôi .

IV. Bài tập vận dụng về Lipit chất béo.
IV. Bài tập vận dụng về Lipit chất béo .Xem thêm: Pod Là Gì ? Lợi Ích Tuyệt Vời Của Dòng Thuốc Lá Điện Tử Chính Hãng
Xem thêm : Pod Là Gì ? Lợi Ích Tuyệt Vời Của Dòng Thuốc Lá Điện Tử Chính Hãng
Bài 1 trang 11 sgk hóa 12: Chất béo là gì? Dầu ăn và mỡ động vật có điểm gì khác nhau về cấu tạo và tính chất vật lí? Cho ví dụ minh họa?
Bài 1 trang 11 sgk hóa 12 : Chất béo là gì ? Dầu ăn và mỡ động vật hoang dã có điểm gì khác nhau về cấu trúc và đặc thù vật lí ? Cho ví dụ minh họa ?* Lời giải bài 1 trang 11 sgk hóa 12:
* Lời giải bài 1 trang 11 sgk hóa 12 :– Chất béo là trieste của glixerol và các axit béo, gọi chung là triglixerit.
– Chất béo là trieste của glixerol và những axit béo, gọi chung là triglixerit .– Công thức cấu tạo chung của chất béo là:
– Công thức cấu trúc chung của chất béo là :– Trong đó R1, R2, R3 là gốc axit, có thể giống nhau hoặc khác nhau.
– Trong đó R1, R2, R3 là gốc axit, hoàn toàn có thể giống nhau hoặc khác nhau .• Dầu ăn và mỡ động vật đều là este của glixerol và các axit béo. Chúng khác nhau ở chỗ:
• Dầu ăn và mỡ động vật hoang dã đều là este của glixerol và những axit béo. Chúng khác nhau ở chỗ :– Dầu ăn thành phần là các axit béo có gốc hiđrocacbon không no và ở trạng thái lỏng. ví dụ: (C17H33COO)3C3H5
– Dầu ăn thành phần là những axit béo có gốc hiđrocacbon không no và ở trạng thái lỏng. ví dụ : ( C17H33COO ) 3C3 H5– Mỡ động vật thành phần là các axit béo có gốc hiđrocacbon no và ở trạng thái rắn. ví dụ: (C17H35COO)3C3H5
– Mỡ động vật hoang dã thành phần là những axit béo có gốc hiđrocacbon no và ở trạng thái rắn. ví dụ : ( C17H35COO ) 3C3 H5Bài 2 trang 11 sgk hóa 12: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
Bài 2 trang 11 sgk hóa 12 : Phát biểu nào sau đây là không đúng ?A. Chất béo không tan trong nước.
A. Chất béo không tan trong nước .B. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
B. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ .C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.
C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố .D. Chất béo là este của glixerol và các axit cacboxylic mạch cacbon dài, không phân nhánh.
D. Chất béo là este của glixerol và những axit cacboxylic mạch cacbon dài, không phân nhánh .* Lời giải bài 2 trang 11 sgk hóa 12:
* Lời giải bài 2 trang 11 sgk hóa 12 :– Đáp án: C.Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.
– Đáp án : C.Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố .– Bởi vì: Dầu ăn là chất béo, còn mỡ bôi trơn là các hiđrocacbon.
– Bởi vì : Dầu ăn là chất béo, còn mỡ bôi trơn là những hiđrocacbon .Bài 3 trang 11 sgk hóa 12: Trong thành phần của một số loại sơn có Trieste của glixerol với axit linoleic C17H31COOH và axit linoleic C17H29COOH. Viết công thức cấu tạo thu gọn của các Trieste có thể có của hai axit trên với glixerol.
Bài 3 trang 11 sgk hóa 12 : Trong thành phần của một số ít loại sơn có Trieste của glixerol với axit linoleic C17H31COOH và axit linoleic C17H29COOH. Viết công thức cấu trúc thu gọn của những Trieste hoàn toàn có thể có của hai axit trên với glixerol .* Lời giải bài 3 trang 11 sgk hóa 12:
* Lời giải bài 3 trang 11 sgk hóa 12 :– Các công thức trieste có thể có:
– Các công thức trieste hoàn toàn có thể có :1.
1 .2.
2 .3.
3 .4.
4 .Bài 4 trang 11 sgk hóa 12: Trong chất béo luôn có một lượng nhỏ axit tự do. Số miligam KOH dùng trung hòa lượng axit tự do trong 1 gam chất béo gọi là chỉ số axit của chất béo. Để trung hòa 2,8 gam chất béo cần 3,0 ml dung dịch KOH 0,1 M. Tính chỉ số axit của mẫu chất béo trên.
Bài 4 trang 11 sgk hóa 12 : Trong chất béo luôn có một lượng nhỏ axit tự do. Số miligam KOH dùng trung hòa lượng axit tự do trong 1 gam chất béo gọi là chỉ số axit của chất béo. Để trung hòa 2,8 gam chất béo cần 3,0 ml dung dịch KOH 0,1 M. Tính chỉ số axit của mẫu chất béo trên .* Lời giải bài 4 trang 11 sgk hóa 12:
* Lời giải bài 4 trang 11 sgk hóa 12 :– Theo bài ra, số mol KOH là: nKOH = CM.V = 0,1.0,003 = 0,0003 (mol)
– Theo bài ra, số mol KOH là : nKOH = CM.V = 0,1. 0,003 = 0,0003 ( mol )– Khối lượng KOH cần dùng là mKOH = n.M = 0,0003.56 = 0,0168 (g) = 16,8 (mg)
– Khối lượng KOH cần dùng là mKOH = n. M = 0,0003. 56 = 0,0168 ( g ) = 16,8 ( mg )– Trung hòa 2,8 gam chất béo cần 16,8 mg KOH
– Trung hòa 2,8 gam chất béo cần 16,8 mg KOH⇒ Trung hòa 1 gam chất béo cần x mg KOH
⇒ Trung hòa 1 gam chất béo cần x mg KOH⇒ x = 16,8/2,8 = 6
⇒ x = 16,8 / 2,8 = 6⇒ Vậy chỉ số axit của mẫu chất béo trên là 6.
⇒ Vậy chỉ số axit của mẫu chất béo trên là 6 .Bài 5 trang 12 sgk hóa 12: Tổng số miligam KOH để trung hòa hết lượng axit tự do và xà phòng hóa hết lượng este trong 1 gam chất béo gọi là chỉ số xà phòng hóa của chất béo. Tính chỉ số xà phòng hóa của mẫu chất béo có chỉ số axit bằng 7 chứa tristearoylglixerol còn lẫn một lượng axit stearic.
Bài 5 trang 12 sgk hóa 12 : Tổng số miligam KOH để trung hòa hết lượng axit tự do và xà phòng hóa hết lượng este trong 1 gam chất béo gọi là chỉ số xà phòng hóa của chất béo. Tính chỉ số xà phòng hóa của mẫu chất béo có chỉ số axit bằng 7 chứa tristearoylglixerol còn lẫn một lượng axit stearic .* Lời giải bài 5 trang 12 sgk hóa 12:
* Lời giải bài 5 trang 12 sgk hóa 12 :– Chỉ số axit của mẫu chất béo tristearoylglixerol trên là 7. Nghĩa là cần 7mg KOH (= 0,007g KOH) trung hòa axit tự do trong 1 g chất béo
– Chỉ số axit của mẫu chất béo tristearoylglixerol trên là 7. Nghĩa là cần 7 mg KOH ( = 0,007 g KOH ) trung hòa axit tự do trong 1 g chất béo⇒ nKOH = 0,007/56 = 0,125.10-3 (mol).
⇒ nKOH = 0,007 / 56 = 0,125. 10-3 ( mol ) .⇒ naxit stearic = nKOH = 0,125.10-3 (mol). (axit stearic: C17H35COOH)
⇒ naxit stearic = nKOH = 0,125. 10-3 ( mol ). ( axit stearic : C17H35COOH )⇒ maxit stearic = n.M = 0,125.10-3. 284 = 35,5.10-3(g).
⇒ maxit stearic = n. M = 0,125. 10-3. 284 = 35,5. 10-3 ( g ) .⇒ Lượng tristearoylglixerol (C17H35COO)3C3H5 có trong 1g chất béo là: 1- 35,5.10-3 = 0,9645(g).
⇒ Lượng tristearoylglixerol ( C17H35COO ) 3C3 H5 có trong 1 g chất béo là : 1 – 35,5. 10-3 = 0,9645 ( g ) .⇒ n(C17H35COO)3C3H5 = 0,9645/890 = 1,0837.10-3 mol
⇒ n ( C17H35COO ) 3C3 H5 = 0,9645 / 890 = 1,0837. 10-3 mol– Phương trình hóa học:
– Phương trình hóa học :(C17H35COO)3C3H5 + 3KOH → 3C17H35COOK + C3H5(OH)3
( C17H35COO ) 3C3 H5 + 3KOH → 3C17 H35COOK + C3H5 ( OH ) 3⇒ nKOH = 3. n(C17H35COO)3C3H5 = 3. 1,0837.10-3 = 3,2511.10-3 (mol).
⇒ nKOH = 3. n ( C17H35COO ) 3C3 H5 = 3. 1,0837. 10-3 = 3,2511. 10-3 ( mol ) .– Số g KOH tham gia xà phòng hóa = 3,2511.10-3. 56 ≈ 182.10-3g = 182(mg).
– Số g KOH tham gia xà phòng hóa = 3,2511. 10-3. 56 ≈ 182.10 – 3 g = 182 ( mg ) .Xem thêm: Wn Là Gì ? Nghĩa Của Từ Wn Trong Tiếng Việt Ký Hiệu Đông Tây Nam Bắc Trên Bản Đồ, E,
Xem thêm : Wn Là Gì ? Nghĩa Của Từ Wn Trong Tiếng Việt Ký Hiệu Đông Tây Nam Bắc Trên Bản Đồ, E ,⇒ Chỉ số xà phòng hóa của chất béo tristearoylixerol là: 182 + 7 = 189
⇒ Chỉ số xà phòng hóa của chất béo tristearoylixerol là : 182 + 7 = 189Hy vọng với bài viết về tính chất hoá học, công thức cấu tạo của Lipit (chất béo) và bài tập, dầu ăn có công thức hóa học là gì ở trên hữu ích với các em. Mọi góp ý và thắc mắc các em vui lòng để lại bình luận dưới bài viết để Hay Học Hỏi ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tập tốt.
Hy vọng với bài viết về đặc thù hoá học, công thức cấu trúc của Lipit ( chất béo ) và bài tập, dầu ăn có công thức hóa học là gì ở trên hữu dụng với những em. Mọi góp ý và vướng mắc những em sung sướng để lại phản hồi dưới bài viết để Hay Học Hỏi ghi nhận và tương hỗ, chúc những em học tập tốt .Tham khảo thêm từ khóa:
Tham khảo thêm từ khóa :cthh của dầu ăn công thức hóa học của dầu thực vật công thức hóa học dầu ăn công thức hóa học dầu thực vật cthh dầu ăn

cthh của dầu ăn công thức hóa học của dầu thực vật công thức hóa học dầu ăn công thức hóa học dầu thực vật cthh dầu ăn

Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi .