CÔNG THỨC TÍNH NHANH ĐỂ GIẢI BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ

Kì thi trung học phổ thông vương quốc đang đến gần nhưng nhiều em học viên vẫn đang loay hoay tìm cách nào để giải bài tập hóa nhanh và hiệu suất cao nhất. Muốn giải nhanh những bài tập trắc nghiệm hóa học, tất cả chúng ta cần sử dụng một số ít thủ pháp trong đó có công thức tính nhanh để tiếp cận được đáp án trong thời hạn sớm nhất. Sau đây TT gia sư – dạy kèm tại nhà NTIC ra mắt với những bạn 1 số ít công thức tính nhanh quan trọng để giải bài tập hóa vô cơ .

CÔNG THỨC TÍNH NHANH ĐỂ GIẢI BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ 2

 

1. Tính lượng kết tủa Open khi hấp thụ hết lựơng CO2 vào dd Ca ( OH ) 2 hoặc Ba ( OH ) 2 :

  nkết tủa = nOH-– nCO2                                                                                                                               (Đk:1 < nOH-/nCO2< 2)

2. Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dd chứa hỗn hợp NaOH và Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2: 1 < nOH-/nCO2< 2

nCO32 – = nOH – – nCO2

So sánh với nBa2 + hoặc nCa2 + để xem chất nào phản ứng hết và tính khối lượng kết tủa theo chất đó .


3. Tính VCO2 cần hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2thu được lượng kết tủa theo yêu cầu: (Đk: 1 < nOH-/nCO2< 2)

+ nCO2 = nktủa
+ nCO2 = nOH – – nktủa

4. Tính Vdd NaOH cần cho vào dd Al3 + để Open lượng kết tủa theo nhu yếu :

+ nOH – = 3 nktủa
+ nOH – = 4 n Al3 + – nktủa

5. Tính Vdd HCl cần cho vào dd Na [ Al ( OH ) ] 4 ( hoặc NaAlO2 ) để Open lượng kết tủa theo nhu yếu :

+ nH + = nktủa
+ nH + = 4 nNa [ Al ( OH ) ] 4 – – 3 nktủa

6. Tính Vdd NaOH cần cho vào dd Zn2 + để Open lượng kết tủa theo nhu yếu :

+ nOH – = 2 nktủa
+ nOH – = 4 nZn2 + – 2 nktủa

7. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp sắt kẽm kim loại bằng H2SO4 loãng giải phóng H2 :
msunfat = mh2 + 96 nH2

8. Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn hợp sắt kẽm kim loại bằng dd HCl giải phóng H2 :
m clorua = mh2 + 71 nH2

9. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp oxit sắt kẽm kim loại bằng H2SO4 loãng :
msunfat = mh2 + 80 nH2SO4

10. Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn hợp oxit sắt kẽm kim loại bằng dd HCl :

m clorua = mh2 + 27,5 nHCl

11. Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn hợp sắt kẽm kim loại bằng dd HCl vừa đủ :

m clorua = mh2 + 35,5 nHCl

12. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp những sắt kẽm kim loại bằng H2SO4 đặc, nóng giải phóng khí SO2

mMuối = mkl + 96 nSO2

13. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp những sắt kẽm kim loại bằng H2SO4 đặc, nóng giải phóng khí SO2, S, H2S :

mMuối = mkl + 96 ( nSO2 + 3 nS + 4 nH2S )

14. Tính số mol HNO3cần dùng để hòa tan hỗn hợp những sắt kẽm kim loại :

nHNO3 = 4 nNO + 2 nNO2 + 10 nN2O + 12 nN2 + 10 nNH4NO3

* Lưu ý:    + Không tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0.

+ Giá trị nHNO3 không nhờ vào vào số sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp .
+ Chú ý khi tính năng với Fe3 + vì Fe khử Fe3 + về Fe2 + nên số mol HNO3 đã dùng để hoà tan hỗn hợp sắt kẽm kim loại nhỏ hơn so với tính theo công thức trên. Vì thế phải nói rõ HNO3 dư bao nhiêu % .

15. Tính số mol H2SO4 đặc, nóng cần dùng để hoà tan 1 hỗn hợp sắt kẽm kim loại dựa theo SO2 duy nhất :

nH2SO4 = 2 nSO2

16. Tính khối lượng muối nitrat sắt kẽm kim loại thu được khi cho hỗn hợp những sắt kẽm kim loại tính năng HNO3 ( không có sự tạo thành NH4NO3 ) :

mmuối = mkl + 62 ( 3 nNO + nNO2 + 8 nN2O + 10 nN2 )

* Lưu ý: + Không tạo ra khínào thì số mol khí đó bằng 0.

+ Nếu có sự tạo thành NH4NO3 thì cộng thêm vào mNH4NO3 có trong dd sau phản ứng. Khi đó nên giải theo cách cho nhận electron .
+ Chú ý khi công dụng với Fe3 +, HNO3 phải dư .

17. Tính khối lượng muối thu được khi cho hỗn hợp sắt và cácoxit sắt công dụng với HNO3 dư giải phóng khí NO :

mMuối = 242 / 80. ( mh2 + 24 nNO )

18. Tính khối lượng muối thu được khi hoà tan hết hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng HNO3 đặc, nóng, dư giải phóng khí NO2 :

mMuối = 242 / 80. ( mh2 + 8 nNO2 )

 

* Lưu ý: + Dạng toán này, HNO3  phải dư để muối thu được là Fe(III). Không được nói HNO3 đủ vì Fe dư sẽ khử Fe3+ về Fe2+  :

+ Nếu giải phóng hỗn hợp NO và NO2thì công thức là :

mMuối = 242 / 80. ( mh2 + 8. nNO2 + 24. nNO )

19. Tính khối lượng muối thu được khi hoà tan hết hỗn hợpgồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng H2SO4 đặc, nóng, dư giải phóng khí SO2 :
mMuối = 400 / 160. ( mh2 + 16 nSO2 )

20. Tính khối lượng sắt đã dùng khởi đầu, biết oxi hoá lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X. Hoà tan hết rắn X trong HNO3 loãng dư được NO :
mFe = ( mh2 + 24 nNO )

21. Tính khối lượng sắt đã dùng khởi đầu, biết oxi hoá lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X. Hoà tan hết rắn X trong HNO3 loãng dư được NO2 :
mFe = 56/80. ( mh2 + 8 nNO2 )

22. Tính VNO ( hoặc NO2 ) thu được khi cho hỗn hợpsản phẩm sau phản ứng nhiệt nhôm ( trọn vẹn hoặc không trọn vẹn ) tính năng với HNO3 :

nNO = 1/3. [ 3. nAl + ( 3 x – 2 y ) nFexOy
nNO2 = 3 nAl + ( 3 x – 2 y ) nFexOy

23. Tính pH của dd axit yếu HA :

pH = – ( log Ka + logCa ) hoặc pH = – log ( xCa )

( Với x là độ điện li của axit trong dung dịch. )


* Lưu ý: + Công thức này đúng khi Ca không quá nhỏ (Ca > 0,01M)

24. Tính pH của dd hỗn hợp gồm axit yếu HA và muối NaA :

pH = – ( log Ka + logCa / Cm )
( Dd trên được gọi là dd đệm )


25. Tính pH của dd axit yếu BOH:

pH = 14 + 50%. ( log Kb + logCb )

26. Tính hiệu suấtphản ứng tổng hợp NH3 :
( Tổng hợp NH3 từ hỗn hợp gồm N2 và H2 với tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 3 )

H % = 2 – 2M x / My

( Với X là tỉ khối khởi đầu và Y là tỉ khối sau )

* Lưu ý: % VNH3 trong Y được tính:

% VNH3 = Mx / My – 1

27. Xác định sắt kẽm kim loại M có hiđroxit lưỡng tính dựa vào phản ứng dd Mn + với dd kiềm .

Dù M là sắt kẽm kim loại nào trong những sắt kẽm kim loại có hiđroxit lưỡng tính ( Zn, Cr, Sn, Pb, Be ) thì số mol OH – dùng để Mn + kết tủa toànbộ sau đó tan vừa hết cũng được tính là :

nOH – = 4 nMn + = 4 nM

28. Xác định sắt kẽm kim loại M có hiđroxit lưỡng tính dựa vào phản ứng dd Mn + với dd MO2n-4 ( hay [ M ( OH ) 4 ] n-4 ) với dd axit :
Dù M là sắt kẽm kim loại nào trong những sắt kẽm kim loại có hiđroxit lưỡng tính ( Zn, Cr, Sn, Pb, Be ) thì số mol H + dùng để kết tủa M ( OH ) n Open tối đa sau đó tan vừa hết cũng được tính là :

nH + = 4 nMO2n – 4 = 4 n [ M ( OH ) 4 ] n-4

29. Tính m gam Fe3O4 khi dẫn khí CO qua, nung nóng một thời hạn, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng HNO3 loãng dư được khí NO là duy nhất :

m = 232 / 240. ( mx + 24 nNO )

*Lưu ý: Khối lượng Fe2O3 khi dẫn khí CO qua, nung nóng một thời gian, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng HNO3 loãng dư được khí NO là duy nhất:

m = ( mx + 24 nNO )

30. Tính m gam Fe3O4 khi dẫn khí CO qua, nung nóngmột thời hạn, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất :

m = 232 / 240. ( mx + 16 nSO2 )

* Lưu ý : + Khối lượng Fe2O3 khi dẫn khí CO qua, nung nóng một thời hạn, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất :

m = ( mx + 16 nSO2 )

+ Nếu cho hh oxit sắt tính năng với dung dịch HNO3 thì hoàn toàn có thể dùng thêm biểu thức :

mFe = ( 7 mhh + 56 ne ) / 10
Trung tâm gia sư NTIC

(nguồn từ internet)

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC  

Địa chỉ: Đường nguyễn lương bằng, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline: 0905540067 – 0778494857 

Email: dangdinhtu111@gmail.com