Cách lập sổ trên excel.

Cách lập sổ  trên excel.

1. Cách lập sổ Quỹ tiền mặt: ( Dữ liệu lấy từ sổ Nhật Ký Chung)

Cách lập công thức cho từng cột như sau : Trên sổ quỹ tiền TM, thiết kế xây dựng thêm 3 ô : Tháng báo cáo giải trình ; Tài khoản báo cáo giải trình ( là TK 1111 ) ; Nối tháng và TK báo cáo giải trình.

+  Ô nối tháng và TK báo cáo = K6&”;”&L6 ( dùng tính số dư dầu kỳ theo từng tháng)

Bạn đang đọc: Cách lập sổ trên excel.

+ Cột ngày tháng : = IF ( USD L USD 6 = NKC ! USD E13, NKC ! A13, ” ” ) ( L6 : ô TK báo cáo giải trình ) + Cột Diễn giải : = IF ( USD L USD 6 = NKC ! USD E13, NKC ! D13, ” ” ) + Cột Tài khoản đối ứng : = IF ( USD L USD 6 = NKC ! USD E13, NKC ! F13, ” ” ) + Cột thu : = IF ( USD L USD 6 = NKC ! USD E13, NKC ! G13, ” ” ) + Cột Chi : = IF ( USD L USD 6 = NKC ! USD E13, NKC ! H13, ” ” ) + Cột số phiếu thu : = IF ( H11 < = 0, ” ”, COUNTIF ( H $ 11 : H11, ” > ” ) ) ( H : cột tiền thu ) + Cột số phiếu chi : = IF ( I11 < = 0, ” ”, COUNTIF ( I USD 11 : I11, ” > ” ) ) ( I : Cột tiền chi ) + Dòng số dư dầu kkỳ dùng hàm SUMIF lấy trên bảng CDPS cụ thể của từng tháng. Để tính được số dư đầu kỳ của từng tháng trên Sổ quỹ TM thì ta phải kiến thiết xây dựng bên phải bảng “ Cân đối phát sinh tháng ” của những tháng thêm 2 cột : – Cột BC : Gõ số tháng tại dòng tương ứng với TK 111 của Bảng CĐPS và sao chép cho những dòng tiếp theo của tháng đó ( làm cho toàn bộ những tháng ). – Cột “ Nối tháng và TK báo cáo giải trình ” : = I9 và ” ; ” và A9 ( Là dãy điều kiện kèm theo cho hàm SUMIF )

Cách lập sổ trên excel. 4

MÔ PHỎNG:

Sau đó dùng hàm SUMIF để tính ra số dư đầu kỳ trên sổ Quỹ TM ; = SUMIF ( ‘ CDPS-thang ’ ! USD J $ 9 : USD J $ 450, ’ So quy ’ ! USD M USD 6, ’ CDPS-thang ’ ! USD C USD 9 : USD C USD 450 )

Cách lập sổ trên excel. 5

+  Cột tồn tiền cuối ngày dùng hàm Subtotal:

Cú pháp hàm : = USD J $ 9 + Subtotal ( 9, H $ 11 : H11 ) – Subtotal ( 9, I USD 11 : I11 ) + Dòng cộng số phát sinh : Dùng hàm subtotal + Dòng số dư cuối kỳ : Dùng công thức đơn gaỉn như sau Dư cuối kỳ = Tồn đầu kỳ + TỔng thu – TỔng chi. ( Sổ quỹ TM được lập cho cả kỳ kế toán, Bạn muốn xem tháng nào thì lọc tháng đó lên, Cụ thể có ở phần in sổ )

MÔ PHỎNG:

Cách lập sổ trên excel. 6

sổ tiền gửi ngân hàng nhà nước tựa như sổ tiền mặt

nguồn : hocketoanthue Bạn có nhu yếu học khóa học kế toán doanh nghiệp thời gian ngắn ( huấn luyện và đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán ) hoặc khóa học kế toán thực hành thực tế trên chứng từ trong thực tiễn xin vui mắt nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết cụ thể : Khóa học kế toán thời gian ngắn Khóa học kế toán doanh nghiệp tại Thành Phố Hồ Chí Minh Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế

Đăng nhận xét – phản hồi